RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI
(INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH)
obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r.

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Miastoholizm, ul. Żupańskiego 4/18, 71 – 440 Szczecin. Kontakt ze Stowarzyszeniem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: miastoholizm@gmail.com

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu zawarcia umowy oraz wykonania umowy ze Stowarzyszeniem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię, nazwisko, adres (zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej),
adres e-mail, numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Są one przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywany przez Kodeks cywilny (3 lata lub 10 lat). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia umowy ze Spółką, aby Spółka mogła na Pana / Pani rzecz świadczyć usługi lub sprzedawać towary.

W celu zlecenia usług lub dostaw na rzecz Stowarzyszenia, w tym zapłaty wynagrodzenia, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię, nazwisko, adres (zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej), PESEL,
adres e-mail, numer telefonu,
numer rachunku bankowego.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Są one przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywany przez Kodeks cywilny (3 lata lub 10 lat). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia umowy ze Spółką, aby mógł Pan / Pani na rzecz Stowarzyszenia świadczyć usługi lub sprzedawać towary.

W celu realizacji projektów Stowarzyszenia, w tym promocji tych projektów przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię, nazwisko, pseudonim artystyczny,
adres e-mail, numer telefonu,
wizerunek (w tym utrwalony na zdjęciach i nośnikach video).
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Są one przetwarzane do zakończenia realizacji projektu, oraz przez okres pięciu lat od dnia jego zakończenia – taki okres pozwala na promowanie działalności Stowarzyszenia i informowanie o jego projektach. Podanie danych, w tym udostępnienie wizerunku, jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla zawarcia umowy ze Stowarzyszeniem.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (procesami sądowymi) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę działalności gospodarczej,
adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,
numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),
adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Stowarzyszenia jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich). Są one przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywany przez Kodeks cywilny (3 lata lub 10 lat).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Stowarzyszenia, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
data i godzina odwiedzin strony,
rodzaj systemu operacyjnego,
przybliżona lokalizacja,
rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
czas spędzony na stronie,
odwiedzone podstrony,
podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Stowarzyszenia jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
adres IP,
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym
— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Stowarzyszenia. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Stowarzyszenia jest administrowanie stroną internetową);

W celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
imię i nazwisko,
numer IP,
adres e – mailowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (w tym przypadku przyjmujemy, że kontakt za pośrednictwem formularza jest równocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych);

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
wysłać maila bezpośrednio do Stowarzyszenia na adres miastoholizm@gmail.com;
wysłać odpowiednie żądanie pisemnie na adres Stowarzyszenia.
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie współpracy ze Stowarzyszeniem.
Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych ze współpracą, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, którzy realizują usługi, firmie księgowej, firmie informatycznej, doradcom, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy Pana / Pani danych osobowych do państw trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, przetwarzamy je przez okres:
3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wykonania umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);
5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.
Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. W przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Uprawnienia Pani / Pana związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna i prawnie uzasadniona.
każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Wszystkie te uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:
wysłanie maila Stowarzyszeniu na adres miastoholizm@gmail.com;
wysłanie odpowiednie żądanie pisemnie na adres Stowarzyszenia.

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.