Cele, idee, założenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, edukacji środowiskowej i innych form edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi dla różnych grup społecznych i zawodowych.

 2. Prowadzenie badań naukowych i społecznych związanych z tematyką patologii społecznych i zagrożeń zdrowia.

 3. Współpracę z organami władzy publicznej, administracji rządowej, samorządami, kościołami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i z pracodawcami.

 4. Współpracę z mediami, poprzez organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi.

 5. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych tematycznie związanych z celami statutowymi, także przy wykorzystaniu nowych technologii.

 6. Organizowanie pomocy psychospołecznej dla osób zagrożonych i ulegających różnego rodzaju patologiom, w szczególności zagrożonych zjawiskiem przemocy psychicznej
  i fizycznej, uzależnionych, współuzależnionych, podejmujących ryzykowne zachowania ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz dla innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 7. Wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia i braku przemocy.

 8. Udział członków, wolontariuszy i pracowników Stowarzyszenia w szkoleniach, konferencjach, seminariach i w innych form edukacyjnych tematycznie związanych
  z celami statutowymi.

 9. Publiczne i niepubliczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia.

 10. Działania służące rozwojowi i ochronie integralności członków Stowarzyszenia.

 11. Podejmowanie innych form działalności, służących realizacji celów statutowych, dopuszczalnych prawnie i za zgodą zarządu.

What do you think?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *